دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۱۲:۰۸

اعضاي شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه


دكتر حميد گودرزي افشار

رئيس دانشگاه(رئيس شورا)

دكتر سيد احمدرضا موسوي زارع

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه(نايب رئيس شورا)

دكتر سيد محمد حسيني

  رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه(دبير شورا)

دکتر وحید صالحی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی- عضو هیات علمی دانشگاه

مهندس سجاد شمشيري

مدير امور دانشجويي- عضو هیات علمی دانشگاه

مهندس مسلم درويشي

مدير امور آموزشي- عضو هیات علمی دانشگاه

 


برچسب ها: - اعضاي شورا